Siste Nyheter

Kvalitet på badevann
Resultat av badevannsprøver fra Åna Sira, Linepollen og Halen.
Utlegging av manntallet til offentlig ettersyn
Du kan nå undersøke om du står i kommunens manntall til Stortings- og Sametingsvalget 2017
Endret krav til 200-årsflom - mulige konsekvenser for byggevirksomhet
Sokndal kommune fikk 20.6.2017, informasjon fra NVE om kraftig økning av krav til 200- årsflom. ...
Varsel om utvidet planområde for detaljreguleringsplan for Sokna – Sokndal kommune
Prosjektil Areal AS varsler med dette i henhold til plan- og bygningsloven § 12-8, på vegne av ...
Statusmelding fra Hauge vannverk
Dette er en statusmelding fra Hauge vannverk i Sokndal kommune, tirsdag den 04. juli klokken ...

Offentlig ettersyn detaljregulering for Nesvåg havn

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 legges detaljregulering for Nesvåg havn ut til høring og offentlig ettersyn etter 1.gangs behandling i hovedutvalg for Landbruk miljø og teknikk 21.06.2017 - Sak: 037/17.
Nesvåg

Planområdet omfatter området vist på kartutsnittet. Hensikten med planarbeidet er å oppfylle plankravet i kommuneplanbestemmelsenes § 2.1 slik at tiltak kan godkjennes og bygda utvikles videre. Ivaretakelse av fiskerinæringen, kulturminnevern og allmennhetens ferdsel er også viktige plantema.

Planen i målestokk 1:1000 med bestemmelser, planbeskrivelse og andre sentrale dokumenter i saken, er lagt ut på Servicetorget i Sokndal kommune, Gamleveien 20, 4380 Hauge i Dalane

Oversikt over saksdokumentene finnes i saksframlegget. Se også www.sokndal.kommune.no

Merknader til reguleringsarbeidet kan rettes til Sokndal kommune, Postmottak, Gamleveien 20, 4380 Hauge i Dalane eller postmottak@sokndal.kommune.no  21.08.2017

Planforslaget omfatter området vist på kartutsnittet:

Nesvåg

Sist oppdatert 04.07.17 - 10:54 av May Lene Vestbøstad