Siste Nyheter

Babybading i Sokndal
Nye tidspunkt for babybading i Sokndal.
Svømmehallen
Her finner du åpningstidene for svømmehallen våren 2018
Babysvømming
Heroes of Haua er glade for å kunne tilby babybading. Dette er et tilbud med åpent basseng for alle ...
Begjæring om oppdeling i eierseksjoner/reseksjonering - Nytt skjema fra 1.1.18
Som følge av ny forskrift om bruk av standardisert søknad om seksjonering, avvikles eksisterende ...
Ny kommunepsykolog
Sokndal kommune er veldig fornøyd med at nytilsatt kommunepsykolog Susana Nascimento nå er på plass!

Offentlig ettersyn detaljregulering for Nesvåg havn

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 legges detaljregulering for Nesvåg havn ut til høring og offentlig ettersyn etter 1.gangs behandling i hovedutvalg for Landbruk miljø og teknikk 21.06.2017 - Sak: 037/17.
Nesvåg

Planområdet omfatter området vist på kartutsnittet. Hensikten med planarbeidet er å oppfylle plankravet i kommuneplanbestemmelsenes § 2.1 slik at tiltak kan godkjennes og bygda utvikles videre. Ivaretakelse av fiskerinæringen, kulturminnevern og allmennhetens ferdsel er også viktige plantema.

Planen i målestokk 1:1000 med bestemmelser, planbeskrivelse og andre sentrale dokumenter i saken, er lagt ut på Servicetorget i Sokndal kommune, Gamleveien 20, 4380 Hauge i Dalane

Oversikt over saksdokumentene finnes i saksframlegget. Se også www.sokndal.kommune.no

Merknader til reguleringsarbeidet kan rettes til Sokndal kommune, Postmottak, Gamleveien 20, 4380 Hauge i Dalane eller postmottak@sokndal.kommune.no  21.08.2017

Planforslaget omfatter området vist på kartutsnittet:

Nesvåg

Sist oppdatert 04.07.17 - 10:54 av May Lene Vestbøstad