Siste Nyheter

Stengt vei mellom Birkeland og Åvendal
Grunnet veiarbeid - stenges veien mellom Birkeland og Åvendal, alle virkedager fra kl. 07.00 til ...
Kunngjøring av vedtatt reguleringsplan - Privat detaljregulering Motorsportsenter gnr. 56, bnr. 1 m.fl. Kroheia
Sokndal kommunestyre har i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 vedtatt detaljreguleringsplan ...
E39 Lyngdal vest - Sandnes
Målet for prosjektet er å planlegge firefelts motorveg mellom grense Lyngdal/Kvinesdal i Vest-Agder ...
Legatmidler 2017
Til høsten vil følgende legater bli fordelt til skoleungdom fra Sokndal: Thilda Bøes legat, John ...
Hjemmetjenesten flytter til nye lokaler
Fra og med torsdag 9/11-17 flytter hjemmetjenesten inn i nye lokaler ved Solbø sjukeheim.

Offentlig ettersyn detaljregulering for Nesvåg havn

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 legges detaljregulering for Nesvåg havn ut til høring og offentlig ettersyn etter 1.gangs behandling i hovedutvalg for Landbruk miljø og teknikk 21.06.2017 - Sak: 037/17.
Nesvåg

Planområdet omfatter området vist på kartutsnittet. Hensikten med planarbeidet er å oppfylle plankravet i kommuneplanbestemmelsenes § 2.1 slik at tiltak kan godkjennes og bygda utvikles videre. Ivaretakelse av fiskerinæringen, kulturminnevern og allmennhetens ferdsel er også viktige plantema.

Planen i målestokk 1:1000 med bestemmelser, planbeskrivelse og andre sentrale dokumenter i saken, er lagt ut på Servicetorget i Sokndal kommune, Gamleveien 20, 4380 Hauge i Dalane

Oversikt over saksdokumentene finnes i saksframlegget. Se også www.sokndal.kommune.no

Merknader til reguleringsarbeidet kan rettes til Sokndal kommune, Postmottak, Gamleveien 20, 4380 Hauge i Dalane eller postmottak@sokndal.kommune.no  21.08.2017

Planforslaget omfatter området vist på kartutsnittet:

Nesvåg

Sist oppdatert 04.07.17 - 10:54 av May Lene Vestbøstad