Siste Nyheter

Stengt vei mellom Birkeland og Åvendal
Grunnet veiarbeid - stenges veien mellom Birkeland og Åvendal, alle virkedager fra kl. 07.00 til ...
Kunngjøring av vedtatt reguleringsplan - Privat detaljregulering Motorsportsenter gnr. 56, bnr. 1 m.fl. Kroheia
Sokndal kommunestyre har i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 vedtatt detaljreguleringsplan ...
E39 Lyngdal vest - Sandnes
Målet for prosjektet er å planlegge firefelts motorveg mellom grense Lyngdal/Kvinesdal i Vest-Agder ...
Legatmidler 2017
Til høsten vil følgende legater bli fordelt til skoleungdom fra Sokndal: Thilda Bøes legat, John ...
Hjemmetjenesten flytter til nye lokaler
Fra og med torsdag 9/11-17 flytter hjemmetjenesten inn i nye lokaler ved Solbø sjukeheim.

Varsel om utvidet planområde for detaljreguleringsplan for Sokna – Sokndal kommune

Prosjektil Areal AS varsler med dette i henhold til plan- og bygningsloven § 12-8, på vegne av Sokndal kommune, om ny utvidelse av plangrense for detaljreguleringsplan for Sokna. Oppstart av planarbeid og forslag til planprogram ble varslet per brev den 14.03.17. Tilleggsvarsling for utvidet planområde ble utsendt 04.04.17.
Sokna

Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for etablering av flomavledningstiltak i forbindelse med Sokna, i form av anlegning av elvetunnel og kanalisering av elva.

Planarbeidet omfatter en konsekvensutredning hvor to ulike alternativer for elvetunnel utredes; alternativ B og E.

Tilleggsarealene det nå varsles om omfatter arealene mellom Åmot og Bjånes, herunder Måhølen, jf. vedlagte kart. Hele planområde vil dermed omfatte 2970 daa.

Tilleggsarealer har en romslig avgrensning, og er medtatt for å kunne sikre de mest hensiktsmessige tunneltraséer og eventuelle utvidelser av elveløp.

Da oppstart av planarbeid tidligere er kunngjort, bes det i denne omgang kun om innspill til utvidelsen av planområdet. Tidligere innspill til planarbeid vil bli tatt med videre i prosessen og skal ikke sendes på nytt.

Eventuelle innspill og opplysninger som kan ha betydning for planarbeidet kan sendes til:

Prosjektil Areal AS,

Bjødnabeen 4,

4031 Stavanger,

eller e-post: camilla@prosjektil.no

innen 7.august 2017.

Med kopi til Sokndal kommune;

Sokndal kommune v/ Teknikk- og miljøetaten,

Gamleveien 20,

4380 Hauge i Dalane,

eller e-post: postmottak@sokndal.kommune.no

Varselet med tilhørende planprogram finnes elektronisk på Sokndal kommunes nettsider; www.sokndal.kommune.no

Varslingskart

Varslingsbrev

Oppdatert planprogram

Sist oppdatert 04.07.17 - 12:33 av May Lene Vestbøstad