Siste Nyheter

Helsestasjonen er stengt i uke 30 og 31
Helsestasjonen vil grunnet ferie og sykdom dessverre være stengt i uke 30 og 31.
Foredrag om forvaltning & jakt på hjort og elg
Tid: Tirsdag 14 August klokken 19:00. Sted: Bjerkreim Samfunnshus.
Vannforbruket i Sokndal kommune
På grunn av langvarig tørke har det kommunale vannverket nådd maksgrensen for å kunne opprettholde ...
Badevann
Prøver av badevann tatt på de kommunale badeplassene 16. juli i Åna-Sira, Halen og Linepollen viste ...
Lavt grunnvannsnivå
Det er for tiden lav og til dels svært lav grunnvannstand i fylket. Det er lokalt store ...

Kontaktperson

Jan Ove Grastveit
Fagleder Vann & Avløp
Tlf. 51 47 06 32

Mulige konsekvenser, vedrørende beregninger på flomnivå i Sokna

Sokndal kommune har mottatt svar fra Fylkesmannen i Rogaland.
Midlertidig flomsonekart

Svar fra Fylkesmannen beskriver blant annet:

  • Hvilke tilfeller kommunen kan innføre midlertidig bygge og deleforbud.
  • Kommunens hjemmel til å omgjøre vedtak, der dette vurderes som nødvendig.
  • Kommunes plikt til å forhindre at grunn blir bebygget, dersom det ikke er tilstrekkelig sikkerhet ved flom.
  • Tiltakshavers rett til klage og erstatningsmessige forhold.

Sokndal kommune vil derfor vurdere om dette kan ha tilbakevirkende kraft,  på alle innvilgede søknader/rammetillatelser de siste 3 år (foreldesesfrist for byggesøknad jfr. pbl § 21-9), innenfor ny flomsone.

Innvilgede tillatelser/rammetillatelser som ikke er igangsatt eller gitt midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest, vil bli vurdert i forhold til nye krav.

Sokndal kommune vil etter plan- og bygningsloven (pbl.) § 13-1, vurdere å innføre midlertidig bygge & deleforbud innenfor den nye flomsonen.

Sokndal kommune vil videre vurdere om noen av de innvilgede søknader kan rammes av forvaltningsloven (fvl) § 35 siste ledd, dersom tiltaket vil kunne føre til «fare for liv og helse», dersom flom oppstår.
Dette kan være tiltak som ligger i nærhet til elve- eller bekkeløp.

Sokndal kommune vil i de enkelte sakene gjøre nødvendige juridiske avklaringer før eventuelle vedtak fattes, etter at godkjent flomsonekart er mottatt fra NVE.

Midlertidig flomsonekart

Svar fra Fylkesmannen

Ta kontakt med byggesak eller prosjektleder for flomsikring, dersom du er usikker på noe og har planer for bygging innenfor flomsone.

Sist oppdatert 12.10.17 - 11:54 av Eline Nesvåg