Siste Nyheter

Ny bedriftshelsetjeneste
Sokndal kommune har i dag inngått avtale med HMS 365 AS. De skal levere bedriftshelsetjeneste til ...
Jubilanter i Sokndal kommune
Sokndal kommunes jubilanter ble feiret i kveld sammen med kommunestyrets medlemmer og ...
Varsel om flom - oransje nivå
NVE har sendt ut flom- og jordskredvarsel på oransje nivå for 6-8. desember
Stengt vei mellom Birkeland og Åvendal
Grunnet veiarbeid - stenges veien mellom Birkeland og Åvendal, alle virkedager fra kl. 07.00 til ...
Blåfjellbanen stenges for trafikk
Onsdag 29.11 – fredag 01.12 vil Blåfjellbanen være stengt for trafikk på grunn av vedlikehold.

Kontaktperson

Jan Ove Grastveit
Prosjektleder
Tlf. 51 47 06 34

Mulige konsekvenser, vedrørende beregninger på flomnivå i Sokna

Sokndal kommune har mottatt svar fra Fylkesmannen i Rogaland.
Midlertidig flomsonekart

Svar fra Fylkesmannen beskriver blant annet:

  • Hvilke tilfeller kommunen kan innføre midlertidig bygge og deleforbud.
  • Kommunens hjemmel til å omgjøre vedtak, der dette vurderes som nødvendig.
  • Kommunes plikt til å forhindre at grunn blir bebygget, dersom det ikke er tilstrekkelig sikkerhet ved flom.
  • Tiltakshavers rett til klage og erstatningsmessige forhold.

Sokndal kommune vil derfor vurdere om dette kan ha tilbakevirkende kraft,  på alle innvilgede søknader/rammetillatelser de siste 3 år (foreldesesfrist for byggesøknad jfr. pbl § 21-9), innenfor ny flomsone.

Innvilgede tillatelser/rammetillatelser som ikke er igangsatt eller gitt midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest, vil bli vurdert i forhold til nye krav.

Sokndal kommune vil etter plan- og bygningsloven (pbl.) § 13-1, vurdere å innføre midlertidig bygge & deleforbud innenfor den nye flomsonen.

Sokndal kommune vil videre vurdere om noen av de innvilgede søknader kan rammes av forvaltningsloven (fvl) § 35 siste ledd, dersom tiltaket vil kunne føre til «fare for liv og helse», dersom flom oppstår.
Dette kan være tiltak som ligger i nærhet til elve- eller bekkeløp.

Sokndal kommune vil i de enkelte sakene gjøre nødvendige juridiske avklaringer før eventuelle vedtak fattes, etter at godkjent flomsonekart er mottatt fra NVE.

Midlertidig flomsonekart

Svar fra Fylkesmannen

Ta kontakt med byggesak eller prosjektleder for flomsikring, dersom du er usikker på noe og har planer for bygging innenfor flomsone.

Sist oppdatert 12.10.17 - 11:54 av Eline Nesvåg