Siste Nyheter

Babybading i Sokndal
Nye tidspunkt for babybading i Sokndal.
Svømmehallen
Her finner du åpningstidene for svømmehallen våren 2018
Babysvømming
Heroes of Haua er glade for å kunne tilby babybading. Dette er et tilbud med åpent basseng for alle ...
Begjæring om oppdeling i eierseksjoner/reseksjonering - Nytt skjema fra 1.1.18
Som følge av ny forskrift om bruk av standardisert søknad om seksjonering, avvikles eksisterende ...
Ny kommunepsykolog
Sokndal kommune er veldig fornøyd med at nytilsatt kommunepsykolog Susana Nascimento nå er på plass!

Borgerlig vielse i Sokndal kommune

Fra 1. januar 2018 overtar kommunene ansvaret for borgerlig vielse i Norge. Jamfør vedtak KS 11.12.2017. I Sokndal kommune vil vigsler utføres etter avtale i kommunens ordinære åpningstider i møterom på rådhuset eller i amfibygget på Sogndalstrand. På forespørsel, og så langt kapasitet og praktiske hensyn tillater det, kan vielsen foregå på andre steder og tidspunkt.
Borgerlig vielse

For å avtale tid for vielse må dere ha fått prøvingsattest fra folkeregisteret. Tidspunkt kan ikke avtales mer enn 4 måneder i forveien, og senest 2 uker før ønsket dato. For å avtale tid, kontakt servicekontoret på mail: postmottak@sokndal.kommune.no, eller på tlf 51 47 06 00. For alle spørsmål om prøvingsattest må dere kontakte folkeregisteret ved det regionale skattekontoret, se mer informasjon her: http://www.skatteetaten.no/no/Person/Folkeregister/Ekteskap-og-samliv/Ekteskap/Ekteskap-i-Norge/.


Vielser foretas av ordfører, varaordfører eller rådmann.


Om prøvingsattest:


Før vielsen, skal skatteetaten bekrefte at dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap. Behandlingstiden er to-tre uker, så vær ute i god tid før bryllupet. Følgende skjema må fylles ut og sendes inn:


• Egenerklæringer
• Forlovererklæringer
• Erklæring om skifte dersom du har vært gift tidligere
• Melding om endring av navn dersom du skal bytte navn

Alle disse skjema får du hos Skatteetaten.

Skatteetaten/folkeregisteret skriver ut en såkalt prøvingsattest, som viser at dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap. Denne er gyldig i 4 måneder. Etter at dere har mottatt prøvingsattesten, kan dere ta kontakt med kommunen for å avtale tidspunkt for vigsel. Attesten sendes til Sokndal kommune v/servicekontoret, eller leveres på Soknatun senest 2 uker før vielsen.


Om seremonien og pris:


Borgerlig vielse er gratis for personer bosatt i Sokndal kommune, innenfor kommunens ordinære åpningstid og nevnte lokaler. Dette gjelder også personer som ikke er bosatt i Norge. For vielser på andre tider og steder eller for personer bosatt i andre kommuner, vil det kreves et gebyr på kr 1000.


Vielsen kan skje på norsk eller engelsk. For andre språk må brudeparet selv sørge for tolk.


Brudepar, forlovere og gjester må møte opp senest 15 minutter før avtalt tid. Dere må vente utenfor seremonirommet til dere blir vist inn. Brudepar og forlovere må vise gyldig legitimasjon før seremonien starter.


Seremonien varer i 10-15 minutter. Selve vigselen foregår ved at vigsleren leser en fastsatt tekst for borgerlig vigsel. I slutten av seremonien undertegner dere, vitnene og vigsleren vigselsprotokollen. Fotografering/filming kan skje under og etter seremonien etter avtale med vigsler.


Som en del av seremonien ønsker enkelte å inkludere musikk eller diktlesing. Om kunstneriske innslag ønskes, må dette gis beskjed om på forhånd.


Kommunen sender en vigselmelding til folkeregisteret innen tre dager etter vielsen. En kopi sendes til brudeparet. Denne fungerer som midlertidig vigselattest inntil dere får endelig vigselattest i posten fra folkeregisteret.


Mer informasjon:


Forskrift om kommunale vigsler https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-09-18-1421


Ekteskapsloven https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1991-07-04-47


Registrering og melding av vigsel https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-09-18-1422?q=vigsel

Sist oppdatert 20.12.17 - 09:43 av Nils Jacobsen