Kontaktperson

Nils Jacobsen
Næringssjef
Tlf. 51 47 06 16

Kriterier

Cittaslow omfatter 52 kriterier, fordelt på følgende hovedområder: Prinsipper for miljøarbeidet, prinsipper for infrastrukturen, tekniske løsninger for bymiljøet, fremme av lokal produksjon, gjestfrihet og informasjon.
Kultursenteret Gamle skolen- Foto: Gunnvor B. Krone © Sokndal kommune

Cittaslow sine 52 kriterier

A. Prinsipper for miljøarbeidet

 1. Kvalitetskontroll av luft, vann og landskap i h.t. gjeldende lover og regler.
 2. Planer for å stimulere og utvikle kildesortering og avfallssortering, herunder urbant avfall og spesialavfall.
 3. Stimulere og utvikle industriell kompostering og husholdningskompostering.
 4. Kloakkrenseanlegg som drives av kommunen eller andre.
 5. Kommunal energispareplan med fokus på alternative, fornybare energikilder.
 6. Forbud mot å bruke genmodifiserte organismer i landbruket.
 7. Kommunal plan for regulering av utseende på kommersiell reklame og trafikkskilt.
 8. Kontrollsystem for elektromagnetisk forurensning.
 9. Program for kontroll og reduksjon av støy.
 10. Program og system for kontroll av lysforurensning.
 11. Anvendelse av miljøstyringssystemer (EMAS og Svanemerket, ISO 9001, 14000 ISO, 8000 SA og deltakelse i Agenda 21 prosjekter).

B. Prinsipper for infrastrukturen

 1. Planer for renovering og restaurering av historiske sentrum og/eller kulturelle eller historisk verdifulle objekt.
 2. Plan for å oppnå sikker trafikk og sikre kommunikasjoner.
 3. Sykkelstier til skoler og offentlige bygninger.
 4. Planer for å løfte fram kollektivtrafikken og stimulere til å reise kollektivt istedenfor privatbilisme. Parkeringsplasser i tilknytning til holdeplasser for kollektivtrafikken, rulletrapper og rullefortau, jernbane, sykkelstier, fortau til skoler, arbeidsplasser m.v.
 5. Sikre at offentlige steder også er tilgjengelige for personer med funksjonshemninger, og at de ikke inneholder hindringer relatert til arkitektur, samt tilgang til tekniske løsninger.
 6. Program for å fremme familieliv og lokale aktiviteter (rekreasjon, idrett, felles aktiviteter mellom skole og hjem, hjemmehjelp rettet mot eldre og kronisk syke, sosialtjenester, fastsette kommunale åpningstider, offentlige toaletter).
 7. Senter for medisinsk hjelp.
 8. Grøntområder med kvalitet som oppfyller kravene i h.t. gjeldende standarder (grønne områder, lekeplasser m.v.)
 9. Etablere kommersielle senter for naturprodukter og distribusjonsplan for varene.
 10. Inngå avtale med butikkinnehavere om å gi hjelp til innbyggere som har problemer, såkalte ”Friendly shops”.
 11. Renovering og gjenoppbygging av falleferdige bygninger.
 12. Program for vedlikehold av byens karakter og modernisering.
 13. Servicesenter rettet mot innbyggerne og Cittaslow-kontor.

C. Tekniske løsninger for bymiljøet

 1. Aktør for å bygge økologisk. Program for utdannelse av informatører innenfor økologiske bygg, samt markedsføring av økologiske bygg.
 2. Forsyne byen med optisk fiberkabel og trådløse system.
 3. Anvendelse av systemer som brukes til overvåking av elektromagnetiske felt.
 4. Bruke søppeldunker som passer inn i miljøet og landskapet og tømming av disse regelmessig.
 5. Plan for beplantning på offentlige og private steder, hvor man anvender vekster som passer inn i miljøet og omgivelsene, spesielle planter av lokal/nasjonal opprinnelse.
 6. Plan for å lære opp innbyggerne til å benytte kommunale tjenester via internett.
 7. Plan for kontroll av støy i særskilt utsatte områder.
 8. Plan for fargesetting av bygninger.
 9. Markedsføring av distansearbeid - stedsuavhengige arbeidsplasser og hjemmekontor.

D. Fremme av lokal produksjon

 1. Plan for utvikling av økologisk landbruk.
 2. Kvalitetssertifisering av håndarbeid og håndverksprodukter.
 3. Program for å beskytte håndarbeidsprodukter og kunsthåndverk som holder på å forsvinne.
 4. Bevaring av tradisjonelle arbeidsmetoder og yrker som truer med å forsvinne.
 5. Anvende økologiske og lokale produkter, samt bevaring av lokale tradisjoner i restauranter, skoler og kafèer.
 6. Program for opplæring i smak- og ernæringslære i skolene i samarbeid med Slow Food-bevegelsen.
 7. Gjennomføre tiltak som framhever viner og produkter som følge av den kulinariske Slow Food-bevegelsen og bevaring av truede arter og tilvirkningsmetoder.
 8. Registrering av lokale produkter i regionen, fremme kommersialisering og organisering av utsalgssteder.
 9. Utarbeide en oversikt og gjennomføre tiltak for å ta vare på store eller ”historiske” trær.
 10. Opprettholde og fremme lokale kulturarrangement.
 11. Fremme urbane vekster og anvendelse av tradisjonelle landbruksmetoder i byens og skolens grøntområder.

E. Gjestfrihet

 1. Utdannelse innen reiseliv og gjestfrihet for innbyggerne.
 2. Bruke internasjonale skilt for historiske steder med guidede turer.
 3. Utarbeide retningslinjer for mottakelse av gjester med informasjon om ulike type tjenester (parkering, åpningstider m.v.) og ulike arrangement.
 4. Utarbeidelse av ”slow” turer i kommunen gjennom brosjyremateriell og nettside.
 5. Bevisstgjøre viktigheten av at næringslivet har tydelige priser både i utstillingsvinduer og i sitt markedsføringsmateriell.

F. Informasjon

 1. Gjennomføre kampanjer for å informere innbyggerne om mål og avgjørelser innenfor rammen av Cittaslow, samt hva kommunen ønsker å oppnå gjennom Cittaslow-medlemskapet.
 2. Program for å få lokalsamfunnet og innbyggerne til å bli en del av Cittaslow-filosofien og engasjere seg i Cittaslow-prosjekt.
 3. Program for organisering av informasjon om Cittaslow og Slow Food.

Sist oppdatert 08.11.12 av Nils Jacobsen