Tilskudd

Kommunen har ulike tilskuddsordninger til kulturformål.

Kulturmidler lyses ut på vårparten, og skal gå til drift av lag og foreninger.

Kulturfondet er midler satt av til ulike kulturformål, og skal ikke gå til drift. Tiltak for barn og unge prioriteres.

Vi samordner også søknader om spillemidler til fylket til idrettsanlegg, nærmiljøanlegg og kulturbygg.

Sist oppdatert 29.11.12 - 09:36 av Tone Eikeland