Landbruk og skogbruk

Landbrukskontoret på Helleland har saksbehandling knyttet mot særlover som jordlov, skoglov, konsesjonslov, odelslov o.l. og ulike tilskuddsordninger i næringen. Det utføres offentlige rådgivnings- og informasjonsfunksjoner opp mot jord- og skogbruk, samt bygdeutvikling generelt. Kontoret i Sokndal er åpent på torsdager mellom klokken 08.00 og 12.00. Jordbrukssjef, fagkonsulent og konsulent jobber ca 70% av tiden for Eigersund kommune og 30% for Sokndal kommune. Skogbrukssjef arbeider 40% for Eigersund kommune, 40% i Bjerkreim kommune og 20% i Sokndal kommune. 51 46 10 37
Bakside

Ansatte

Jordbrukssjef, fagkonsulent og konsulent jobber ca 70% av tiden for Eigersund kommune og 30% for Sokndal kommune. Skogbrukssjef arbeider 40% for Eigersund kommune, 40% i Bjerkreim kommune og 20% i Sokndal kommune.

Landbrukssenteret på Helleland

Telefon 51 46 10 30.

Jordbrukssjef Steinar Nordvoll, telefon 51 46 10 32, epost steinar.nordvoll@eigersund.kommune.no

Skogbrukssjef Hans Petter Tønnessen, telefon 51 46 10 37, epost hans.petter.tønnessen@eigersund.kommune.no

Tjenester

Produksjonstilskudd, søknadsfrist 20. januar og 20. august. Bygdeutviklingsmidler (BU) søkes forløpende. Spesielle tiltak i kulturlandskapet (SMIL) og næringsstiltak i skogbruket (NMSK), søkes forløpende. Tilskudd til skogbruksveier, søkes forløpende. Spesielle landbruksrelaterte låneordninger, søkes forløpende. Avløsertilskudd ved sykdom, søkes fortløpende.

Statistikk

Antall søkere om produksjonstilskudd i jordbruket pr. 31.7.2014 79
Utbetalt produksjonstilskudd basert på søknader i 2014 (1.1.14 og 31.7.14) 13,8 mill. kr
Antall søkere om regionalt miljøprogram og organisert beitebruk 2014 39
Utbetalt midler til regionalt miljøprogram i 2015, basert på søknader 2014 391.000 kr
Bevilgede SMIL –midler i 2014 298.740 kr
Antall søkere om SMIL midler 2014 7
Bevilgede bygeutviklingsmidler i 2014 (tilskudd fra Innovasjon Norge – investeringer) 240.000 kr
Bevilgede bygdeutviklingsmilder i 2014 (rentestøttelån fra Innovasjon Norge ) 0 kr
Antall søkere om bygdeutviklingsmidler i 2014 (tilskudd) 1
Antall søkere om grøfting 2014 1
Antall dekar jordbruksareal omdisponert til annet formål i 2014 etter jordloven og vedtatte reguleringsplaner dette året. 26
Antall dekar tillat nydyrket i 2014 25
Antall søknader om nydyrking 2014 2
Antall søkere om deling av eiendom etter jordlovens §12 2014 7
Antall søknader etter konsesjonsloven 2014 2
Antall meter landbruksvei til jordbruksformål bygd i 2014 0
Antall driftsenheter totalt med melk 31.7.2014 8
Antall samdrifter med melk 31.7.2014 (av disse 37) 1
Antall melkekyr pr. 31.7.2014 154
Disponibel melkekvote 2014 844.269 liter
Antall driftsenheter med høns pr. 31.7.2014 6
Antall verpehøns pr. 31.7.2014 7570
Antall driftsenheter med sau pr. 31.7.2014 (inkludert utegående sau) 63
Antall voksne sauer/vinterfôra sauer over 1 år pr. 31.7.2014 3826
Antall sauer/lam under ett år pr. 31.7.2014 5377
Antall driftsenheter med svin pr. 31.7.2014 1
Antall purker pr. 31.7.2014
Antall slakta slaktegris 2014 (stk.) (etter søknad 1.1.2015) 14
210
Antall driftsenheter med ammekyr 16
Antall ammekyr pr. 31.7.2014 129
Antall driftsenheter med slaktekylling pr. 31.7.2014 1
Antall slakta slaktekyllinger 2014 (stk.) 131.493
Antall dekar jordbruksareal i drift pr. 31.7.2014 13.552
Antall dekar med produktivt skogbruksareal 33.000
Antall dekar plantet skog i 2014 (herav 81 dekar med klimaskog) 0
M3 hogst i 2014 0
Antall meter skogsbilveier bygd i 2014 0
Antall dekar med ungskogpleie 2014 0
Antall juletre solgt 2014 (stk.) 900
Antall juletre plantet 2014 (stk.) 2000

Mer informasjon:

Landbruket i Sokndal og Eigersund

Sist oppdatert 10.04.17 - 12:12 av Nils Jacobsen