Kontaktperson

Sigmund Hadland jr.
Helse- og velferdsleder
Tlf. 51 47 06 86

Miljøtjeneste

Støttekontakt

- Støttekontakt er en lovpålagt tjeneste hjemlet i Helse og omsorgstjenesteloven § 3-2. Forarbeidet til denne loven omtaler støttekontaktordningen som følger:

Støttekontaktens viktigste oppgave er som regel å hjelpe den enkelte til en meningsfull fritid. Det kan være et viktig tiltak i forhold til barn, unge og voksne med psykiske problemer, yngre og eldre funksjons­hemmede, innvandrere som er ukjent med det norske samfunnet, familier med sammensatte pro­blemer, rusmiddelmisbrukere mv.”

Søknadsskjema for støttekontakt finner du her.

Spørsmål om støttekontaktordningen kan rettes til omsorgskontoret.

Dersom du ønsker å være støttekontakt kan du kontakte omsorgsetaten. Vi har stadig behov for nye støttekontakter, både unge, voksne og eldre.

Allerede engasjerte støttekontakter finner aktuelle skjema her.

Kontaktperson støttekontakt:
Sigmund Hadland jr. tlf: 99622768
vernepleier@sokndal.kommune.no


Omsorgslønn

-Omsorgslønn er en lovpålagt tjeneste hjemlet i Helse og omsorgstjenesteloven § 3-6. Her står det at kommunen skal ha tilbud om omsorgslønn til personer som har et særlig tyngende omsorgsarbeid.

Søknadsskjema for omsorgslønn finner du her.

Spørsmål vedrørende omsorgslønn kan rettes til omsorgskontoret.

Kontaktperson omsorgslønn:
Sigmund Hadland jr. tlf: 99622768
vernepleier@sokndal.kommune.no


Avlastning i og utenfor institusjon

- Avlastningstiltak i og utenfor institusjon er en lovpålagt tjeneste hjemlet i Helse og omsorgstjenesteloven § 3-2. I forarbeidet til loven beskrives tjenesten slik:

De som har særlig tyngende omsorgsoppga­ver kan etter § 4-4 kreve at kommunen fatter ved­tak om tiltak. Avlastningstjenester skal gi omsorgsytere nødvendig og regelmessig fritid og ferie og mulighet for å delta i vanlige aktiviteter. Avlastning kan gis både i private hjem og i sær­skilte tiltak, som for eksempel korttidsplass på sykehjem eller i avlastningsbolig (korttidsinstitu­sjon for barn og unge).”

Søknadsskjema for avlastning finner du her.

Spørsmål vedrørende avlastning kan rettes til omsorgskontoret.

Kontaktperson avlastning:
Sigmund Hadland jr. tlf: 99622768
vernepleier@sokndal.kommune.no


Brukerstyrt personlig assistent

- Tjenesten brukerstyrt personlig assistent er hjemlet i Helse og omsorgstjenesteloven § 3-8. Her redegjøres det for at kommunen skal ha tilbud om brukerstyrt personlig assistent.

Søknadsskjema for brukerstyrt personlig assistent finner du her.

Spørsmål vedrørende brukerstyrt personlig assistent kan rettes til omsorgskontoret.

Kontaktperson brukerstyrt personlig assistent:
Sigmund Hadland jr. tlf: 99622768
vernepleier@sokndal.kommune.no


Koordinering, ansvarsgrupper og individuell plan

- Mennesker som har behov for langvarige, sammensatte tjenester har rett til individuell plan, og en oppnevnt koordinator i kommunen. Dette er beskrevet i Helse og omsorgstjenesteloven kapittel 7. Dersom kriteriene er oppfylt skal Sokndal kommune tilby koordinator og individuell plan.

Spørsmål knyttet til individuell plan og koordinator kan rettes til omsorgsetaten.

Kontaktperson koordinering og individuell plan:
Sigmund Hadland jr. tlf: 99622768
vernepleier@sokndal.kommune.no

Familiens Hus

Har du behov for å drøfte utfordringer eller enkelproblematikk knyttet til dine barn gjøres dette enklest gjennom en tverrfaglig drøfting i Familiens Hus gruppa i Sokndal.
Kontakt vernepleier v/helsestasjonen så finner vi ut hvordan dette kan gjøres enklest for deg.

Kontaktperson:
Sigmund Hadland jr. tlf: 99622768
vernepleier@sokndal.kommune.noNøkkelord: Støttekontakt, omsorgslønn, BPA, Brukerstyrt personling assistent, avlastning, leksehjelp, familiens hus, ansvarsgruppe

Sist oppdatert 01.08.17 - 10:18 av Elisabeth Omdal