Rådmannskontoret

Rådmannskontoret har følgende funksjoner:

  • Sekretariat for kommunestyre, formannskap og andre utvalg, bl.a administrasjonsutvalg og arbeidsmiljøutvalg, og har det overordnede og koordinerende ansvar for hele den kommunale forvaltning.
  • Kommunalt næringsarbeid inklusive reiseliv/turisme.
  • Økonomikontoret har ansvaret for den samlede kommunale økonomiforvaltning, budsjett, regnskap inkl lønnsutbetalinger og fakturering.
  • Økonomikontoret har funksjon som skatteoppkrever, bokføring av skatteregnskap og innfordring av skatter og avgifter.
  • Personalkontoret har det overordnede ansvaret for personalarbeidet, herunder HMS, IA- avtalen (Inkluderende arbeidsliv) og lærlinger.
  • Intern og ekstern informasjon, herunder kommunens hjemmeside
  • Samlet IKT-relatert arbeid. (Informasjons- og Kommunikasjonsteknologi)
  • Fellesarkiv, koordinering av kommunal saksbehandling.
  • Sentralbordtjeneste og felles merkantile tjenester for øvrig.
  • Beredskapsplaner.

Sist oppdatert 10.05.16 - 14:49 av May Lene Vestbøstad