Økonomisk sosialhjelp

Økonomisk stønad, sosialhjelp, er en del av samfunnets økonomiske sikkerhetsnett og skal sikre at alle har nok midler til livsopphold. Hjelpen er ment å være midlertidig og skal bidra til å gjøre deg økonomisk selvhjulpen.

Dersom du oppfyller vilkårene i Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen og ikke har andre muligheter til å forsørge deg, har du krav på økonomisk sosialhjelp.
Før du kan få økonomisk stønad må du ha vurdert alle andre muligheter til selvforsørgelse, som lønnsinntekter, trygderettigheter, sysselsettingstiltak, studielån, bruk av formue eller reduksjon av utgifter.
Størrelsen på sosialhjelpen, samt hvilken annen hjelp og oppfølging du kan få, skal vurderes individuelt og skjønnsmessig ut fra hvilke behov du har. Økonomisk stønad blir, for eksempel, ofte gitt i kombinasjon med råd og veiledning.

Stønadsnivå
Sokndal kommune har vedtatt å følge statens veiledende satser for utmåling av sosialhjelp og tilhørende rundskriv. Det innebærer blant annet at alle trygdeinntekter, herunder kontantstøtte og barnetrygd, regnes som inntekter i vurdering av stønadsnivå.

Hvordan søke
Primært fremsettes søknad om sosialhjelp i samtale med veileder på NAV-kontoret. Dette for å få med alle opplysninger til den individuelle utmålingen, samt gi råd og veiledning for å bedre den økonomiske situasjon.

Til denne samtalen er det fint om du tar med søknadsskjema og nødvendige vedlegg. De vanligste vedlegg til slike søknader er:

  • utskrift fra siste ligning
  • utskrift som viser saldo for alle bankkonti
  • innskudd i spareordninger
  • husleiekontrakt
  • lønn siste tre måneder
  • strømregning
  • kommunale avgifter
  • barnehageutgifter
  • se søknadsskjema for mer informasjon om hva som er aktuelle vedlegg.

Søknadsskjema
Søknadsskjema økonomisk sosialhjelp
Søknad om sosialhjelp 2. henvendelse

Hvordan få avtale for å fremsette søknad
Det beste er at du gjør avtale om samtale på forhånd med mail eller telefon – slik er vi sikker på å gi deg best service. Alternativt møte direkte på vårt kontor får å gjøre slik avtale.

Sist oppdatert 12.11.14 - 13:39 av Elisabeth Omdal