Kontaktperson

Rita Ørsland
Plan- og miljørådgiver
Tlf. 51 47 06 30

Høring og offentlig ettersyn - 1. gangs behandling - Detaljregulering boliger Stien

I henhold til plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10 legges Detaljreguleringsplan for Stien ut til høring og offentlig ettersyn etter 1. gangs behandling i Hovedutvalg for Landbruk, Miljø og Teknikk den 14.03.2018 i sak 017/18.
Stien

Planområdet er disponert til fritidsbebyggelse i gjeldende kommuneplan. Hensikten med planen er å omregulere tre tomter for fritidsboliger til boligbebyggelse med kjøreveg frem til tomt innenfor planområdet. Formålet med planen er primært å endre utnyttelsen fra hytteformål til boligformål.

Plan med bestemmelser, planbeskrivelse og andre sentrale dokumenter er lagt ut på servicekontoret i Sokndal kommune eller kan leses her.

Merknader kan rettes skriftlig til Sokndal kommune, Gamleveien 20, 4380 Hauge i Dalane

eller på e-post til postmottak@sokndal.kommune.no

Høringsfristen er satt til: 14.05.2018.

Reguleringsbestemmelser

Planbeskrivelse

Plankart

Saksframlegg 1. gangs behandling

Sist oppdatert 21.03.18 - 12:28 av Eline Nesvåg