Reguleringsplan på offentlig ettersyn - Reguleringsplan - Gang- og sykkelveg langs Fv. 35 på strekningen Tørneskog – Sogndalstrand

Detaljreguleringsplan for Gang- og sykkelveg langs Fv. 35 på strekningen Tørneskog – Sogndalstrand legges ut til offentlig ettersyn og høring i medhold av plan- og bygningslovens § 5-2 og 12-10, etter første gangs behandling i hovedutvalg for Landbruk miljø og teknikk (LMT) den 15.06.16 (sak 037/16).
Åros bru

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for bygging av gang- og sykkelveg på hele strekningen mellom Tørneskogveien og Åros.

Reguleringsplan med bestemmelser, planbeskrivelse, ROS-analyse, profiler mv. og saksforelegg til første gangs behandling er lagt ut på Servicetorget i Sokndal kommune eller kan leses her.

Merknader sendes skriftlig til:

Sokndal kommune

Gamleveien 20

4380 Hauge i Dalane

eller som e-post til postmottak@sokndal.kommune.no

Høringsfristen er sett til den 21.08.16

Plankart del 1

Plankart del 2

Planbestemmelser

Planbeskrivelse

Ros-analyse

Plan og profil - tegn 01

Plan og profil - tegn 02

Plan og profil - tegn 03

Normalprofiler - tegn 04

Detaljreguleringsplan - Gang- og sykkelveg langs Fv. 35 på strekningen Tørneskog – Sogndalstrand. Første gangs behandling

Sist oppdatert 28.06.16 - 13:25 av May Lene Vestbøstad