Kontaktperson

Rita Ørsland
Plan- og miljørådgiver
Tlf. 51 47 06 30

Utvidelse av reguleringsplan for Jøssingfjord vitensenter - Begrenset høring

Varsel om utvidet planområde skjer i samsvar med §§ 12-3 og 12-8 i plan- og bygningsloven.
Kartutsnitt fra plankartet for områderegulering for utvidelse av gruveområde Titania

Sokndal kommune har i lengre tid arbeidet med områdereguleringsplan for utvidelse av Titania gruveområde og detaljreguleringsplan for Jøssingfjord vitenmuseum.

Detaljreguleringsplan for Jøssingfjord vitenmuseum ble vedtatt fremmet for offentlig ettersyn etter 1. gangs behandling i Hovedutvalg for Landbruk miljø og teknikk 15.06.2016 sak nr. 035/16. Områdereguleringsplan for utvidelse av Titania gruveområde – Tellenes ble vedtatt fremmet for offentlig ettersyn etter ny 1.gangsbehandling i hovedutvalg for Landbruk, miljø og teknikk den 30.08.2016 sak nr.42/16.

Fylkesrådmannen kom i sin uttalelse med innsigelser til planene, med hjemmel i kulturminnslovens §3, utilbørlig skjemming av automatisk freda kulturminne, knyttet til det automatisk freda kulturminne Helleren.

En av hovedutfordringene for å imøtekomme disse innsigelsen har vært å ivareta kulturminneinteressene og samtidig ivareta behovene til Titania AS. For å best kunne ivareta disse hensynene er det funnet hensiktsmessig å utvide området for detaljreguleringsplanen for Jøssingfjord vitenmuseum. Det aktuelle området er deler av det som i områdereguleringsplanen for utvidelse av Titania er merket H1. Dette området skal tas ut av områderegulering for utvidelse av Titania og legges til i detaljregulering for Jøssingfjord vitenmuseum.

Kriteriene for å behandle endring av reguleringsplan etter en enklere prosess vurderes til å være oppfylt.  Forslag til endringer kan dermed sendes på begrenset høring i tråd med plan- og bygningsloven § 12-14.

Frist for innsending av uttalelser/merknader til plansaken er satt til 12.06 2018

Plankart

Reguleringsbestemmelser

Sist oppdatert 28.05.18 - 12:37 av Eline Nesvåg