Kunngjøring (reguleringsplaner)

Kunngjøring - Detaljregulering Måkehei

Sokndal kommunestyre har i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 vedtatt Detaljregulering for Måkehei/Vågan og Oddsfjell/Revaknuten i møte 13.05.19, sak 015/19. Detaljreguleringen er en endring av reguleringsplanene for Måkehei/Vågan og Oddsfjell/Revaknuten på gnr. 82, bnr. 2 og 4 i Sokndal kommune. Reguleringsplanene er av gammel dato, vedtatt henholdsvis 1997 og 2002. Begge disse planene vil bli erstattet av den nye planen.

Kunngjøring - Detaljregulering massefylling Rekeland

Sokndal kommunestyre har i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 vedtatt Detaljregulering massefylling Rekeland i møte 13.05.2019 sak 014/19. Planen omfatter deler av gnr. 70 bnr. 1. Massefyllingen skal tilrettelegge for deponering av rene overskuddsmasser fra pågående anleggsområder i området Hauge.

Kunngjøring - Planprogram Sokna del 1, Flomtunnel Prestbro - Jøssingfjord

Sokndal kommunestyre har den 18.02.2019 – Sak 010/19 fastsatt Planprogram for Detaljregulering Sokna Del I, Flomtunnel Prestbro - Jøssingfjord, Sokndal kommune. Ved en inkurie har vedtaket blitt fattet med henvisning til Plan- og bygningslovens §§ 12-9.

Kunngjøring - Planprogram for landdeponi Rekefjord øst

Sokndal kommunestyre har den 18.02.2019 – Sak 009/19 fastsatt Planprogram for landdeponi Rekefjord øst - Reguleringsplan med konsekvensutredning for håndetering av avgangsmasser for Titanias gruvedrift ved Tellenes Sokndal kommune. Ved en inkurie har vedtaket blitt fattet med henvisning til Plan- og bygningslovens §§ 12-9 og 12-11. Reguleringsplan med konsekvensutredning for håndtering av avgangsmasser for Titanias gruvedrift ved Tellenes, Sokndal kommune, planprogram for landdeponi Rekefjord øst er fastsatt i henhold til forskrift om konsekvensutredning §6.

Kunngjøring - Detaljregulering Nesvåg havn

Sokndal kommunestyre har i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 vedtatt Detaljregulering Nesvåg havn i møte 05.03.18, sak 013/18.

Kunngjøring - Områdereguleringsplan for utvidelse av Titania gruveområde - Tellenes

Sokndal kommunestyre har i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 vedtatt Områdereguleringsplan for utvidelse av Titania gruveområde - Tellenes i møte 29.10.18, sak 071/18.

Kunngjøring - Detaljregulering for Stien, gnr 82 bnr 9

Sokndal kommunestyre har i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 vedtatt Detaljregulering Stien i møte 17.09.18, sak 058/18. Planen erstatter Reguleringsplan for fritidsboliger, gnr. 82 bnr. 9 Stien

Kunngjøring - Detaljregulering for Josefinestien

Sokndal kommunestyre har i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 vedtatt Detaljregulering for Josefinestien i møte 17.09.18, sak 060/18. Planen skal legge til rette for ny boligbebyggelse på Frøyland, gnr. 57 bnr. 3.

Kunngjøring - Omregulering Øvre Myssa, gnr. 23 bnr. 6

Sokndal kommunestyre har i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 vedtatt Omregulering Øvre Myssa, gnr. 23 bnr. 6 i møte 19.06.17, sak 037/17. Planen skal legge til rette for villmarksleir/lavvoleir og grønn omsorg på gården.

Kunngjøring - Detaljregulering Jøssingfjord vitenmuseum - Helleren

Sokndal kommunestyre har i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 vedtatt detaljregulering Jøssingfjord vitenmuseum – Helleren i møte 05.07.18, sak 055/18. Planområdet omfatter gnr. 46 bnr. 82, 5, 76 Jøssingfjord.

Kunngjøring av vedtatt reguleringsplan - Gang- og sykkelveg langs Fv. 35 på strekningen Nesset - Sogndalstrand

Sokndal kommunestyre har i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 vedtatt detaljreguleringsplan for Gang- og sykkelveg langs Fv. 35 på strekningen Nesset - Sogndalstrand i møte den 08.05.17, sak 030/17.

Kunngjøring av vedtatt reguleringsplan - Privat detaljregulering Motorsportsenter gnr. 56, bnr. 1 m.fl. Kroheia

Sokndal kommunestyre har i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 vedtatt detaljreguleringsplan for Motorsportsenter Gnr. 56, bnr. 1 m.fl. – Kroheia i møte den 30.10.17, sak 061/17.

Kunngjøring – Mindre endring av reguleringsplan for Øyno

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-14 vedtok Hovedutvalg for Landbruk, miljø og teknikk den 09.12.2015 mindre endring av reguleringsplan for Øyno.

Kunngjøring – Reguleringsplan for Årstadveien 13-15

Sokndal kommunestyre har i medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtattreguleringsplan forÅrstadveien 13-15 i møte den 3.3.2014, sak 009/14.

Kunngjøring – Reguleringsplan for Fv 44 Åmodt bru - Stemmetjørn

Sokndal kommunestyre har i medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtattreguleringsplan forFv 44 Åmodt bru - Stemmetjørn i møte den 3.3.2014, sak 010/14.

Kunngjøring av reguleringsplan for Årstadøyno

Sokndal kommunestyre har i medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtatt reguleringsendring for Årstadøyno i møte den 3.3.2014, sak 011/14.