Kunngjøring - Detaljregulering Måkehei

Sokndal kommunestyre har i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 vedtatt Detaljregulering for Måkehei/Vågan og Oddsfjell/Revaknuten i møte 13.05.19, sak 015/19. Detaljreguleringen er en endring av reguleringsplanene for Måkehei/Vågan og Oddsfjell/Revaknuten på gnr. 82, bnr. 2 og 4 i Sokndal kommune. Reguleringsplanene er av gammel dato, vedtatt henholdsvis 1997 og 2002. Begge disse planene vil bli erstattet av den nye planen.

Kommunestyrets vedtak kan påklages til Fylkesmannen i Rogaland innen 3 uker fra kunngjøringsdatoen i Dalane Tidende, jf. plan- og bygningsloven §§ 1-9 og 12-12, samt forvaltningslovens kap. VI.

Eventuelle klager sendes skriftlig til Sokndal kommune, Gamleveien 20, 4380 Hauge i Dalane.

Vedtatt reguleringsplan er straks bindende for alle arbeider og tiltak som krever dele- eller byggetillatelse. Eventuelle krav om innløsning eller erstatning etter plan- og bygningsloven §§ 15-2 og 15-3 må fremsettes seinest 3 år etter denne kunngjøring.

Nærmere opplysninger om virkningene av reguleringsplanen med bestemmelser og klageadgangen kan fås ved henvendelse til kommunen.

Dokumenter:

Planbeskrivelse

Reguleringsbestemmelser

Plankart

Vedtaksbrev

Plan med bestemmelser, planbeskrivelse og andre sentrale dokumenter er lagt ut på Servicekontoret, Soknatun, Gamleveien 20

Sist oppdatert 21.05.19 - 13:01 av Martin Brunvatne