Kontaktperson

Rita Ørsland
Plan- og miljørådgiver
Tlf. 51 47 06 30

Kunngjøring - Detaljregulering Nesvåg havn

Sokndal kommunestyre har i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 vedtatt Detaljregulering Nesvåg havn i møte 05.03.18, sak 013/18.
Nesvåg

Sokndal kommunestyre har i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 vedtatt Detaljregulering Nesvåg havn i møte 05.03.18, sak 013/18. Planområdet omfatter de fleste eiendommer innunder gnr. 86, Nesvåg.

Kommunestyrets vedtak kan påklages til Fylkesmannen i Rogaland innen 3 uker fra kunngjøringsdatoen i Dalane Tidende, jf. plan- og bygningsloven §§ 1-9 og 12-12, samt forvaltningslovens kap. VI. Eventuelle klager sendes skriftlig til Sokndal kommune, Gamleveien 20, 4380 Hauge i Dalane.

Vedtatt reguleringsplan er straks bindende for alle arbeider og tiltak som krever dele- eller byggetillatelse. Eventuelle krav om innløsning eller erstatning etter plan- og bygningsloven §§ 15-2 og 15-3 må fremsettes seinest 3 år etter denne kunngjøring.

Nærmere opplysninger om virkningene av reguleringsplanen med bestemmelser og klageadgangen kan fås ved henvendelse til kommunen.

Reguleringsplankart med bestemmelser og planbeskrivelse, samt saksforelegg er lagt ut på kommunehuset (Soknatun) fra og med den 09.03.2018

Planbestemmelser

Plankart pr. 04.12.2018

Planbeskrivelse

Saksframlegg - 2. gangs behandling

Sist oppdatert 05.12.18 - 07:29 av Eline Nesvåg