Kunngjøring – Mindre endring av reguleringsplan for Øyno

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-14 vedtok Hovedutvalg for Landbruk, miljø og teknikk den 09.12.2015 mindre endring av reguleringsplan for Øyno.
Øyno

Kunngjøring av vedtatt mindre reguleringsendring for reguleringsplan for Øyno

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-14 vedtok Hovedutvalg for Landbruk, miljø og teknikk den 09.12.2015 mindre endring av reguleringsplan for Øyno.

Endringene som er foretatt:

Plankart:

  • Forlenging av vei mellom tomt 47 og 50 og med ny plassering av snuplass mellom tomt 50 og 49, og adkomst frem til tomt 56 og tomt 11.
  • Endret utforming av tomt 47 og 46 som følge av adkomstvei og snuhammer.
  • Endringen av tomt 47 medfører at mindre regulert tomteareal blir grønstruktur og et mindre regulert grønstruktur blir tomteareal.
  • Det legges det inn atkomstplassering med piler.
  • Adkomstveier som fanns i tidligere gjeldende reguleringsplan (1993) legges inn i plankart.  En adkomstvei legges også inn ved tomt 30 og eksisterende adkomstvei til tomter 16 og 66.

Bestemmelser:

  • § 10 Endres til: Garasje/bod tillates oppført med maks BYA/BRA på 50 m2, med maks mønehøyde 4,0 meter og maks gesimshøyde 3,0 meter. Høyde måles fra ferdig planert terreng.  Garasje tillates oppført minst 1,0 meter fra nabogrense og bygning på egen eiendom. Mot kommunal vei skal regulert byggegrense overholdes.
  • § 12   Gesimshøyde endres til mønehøyde.

Part eller annen med rettslig klageinteresse kan klage på vedtaket. Vedtaket kan påklages innen 3 uker etter at vedtaket er offentlig kunngjort, jf. forvaltningslovens kap. VI.

Eventuell klage sendes til Sokndal kommune, Gamleveien 20, 4380 Hauge i Dalane alt. postmottak@sokndal.kommune.no innen 03.02.2016.

Du finner plandokumentene nedenfor.

Link til plankart

Link til reguleringsbestemmelser Øyno

Link til politisk sak med vedtak

Sist oppdatert 13.01.16 - 07:53 av Eline Nesvåg