Kunngjøring - Områdereguleringsplan for utvidelse av Titania gruveområde - Tellenes

Sokndal kommunestyre har i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 vedtatt Områdereguleringsplan for utvidelse av Titania gruveområde - Tellenes i møte 29.10.18, sak 071/18.
Områdereguleringsplan

Kommunestyrets vedtak kan påklages til Fylkesmannen i Rogaland innen 3 uker fra mottak av kunngjøring, jf. plan- og bygningsloven §§ 1-9 og 12-12, samt forvaltningslovens kap. VI Eventuelle klager sendes skriftlig til Sokndal kommune, Gamleveien 20, 4380 Hauge i Dalane.

Vedtatt reguleringsplan er straks bindende for alle arbeider og tiltak som krever dele- eller byggetillatelse. Eventuelle krav om innløsning eller erstatning etter plan- og bygningsloven §§ 15-2 og 15-3 må fremsettes seinest 3 år etter denne kunngjøring.

Nærmere opplysninger om virkningene av reguleringsplanen med bestemmelser og klageadgangen kan fås ved henvendelse til kommunen.

Plan med bestemmelser, planbeskrivelse og andre sentrale dokumenter er lagt ut på Servicekontoret, Soknatun, Gamleveien 20.

Planbeskrivelse

Plankart

Bestemmelser

Sist oppdatert 05.11.18 - 13:07 av Eline Nesvåg