Kontaktperson

Rita Ørsland
Plan- og miljørådgiver
Tlf. 51 47 06 30

Kunngjøring - Omregulering Øvre Myssa, gnr. 23 bnr. 6

Sokndal kommunestyre har i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 vedtatt Omregulering Øvre Myssa, gnr. 23 bnr. 6 i møte 19.06.17, sak 037/17. Planen skal legge til rette for villmarksleir/lavvoleir og grønn omsorg på gården.
Niben

Kommunestyrets vedtak kan påklages til Fylkesmannen i Rogaland innen 3 uker fra kunngjøringsdatoen i Dalane Tidende , jf. plan- og bygningsloven §§ 1-9 og 12-12, samt forvaltningslovens kap. VI.

Eventuelle klager sendes skriftlig til Sokndal kommune, Gamleveien 20, 4380 Hauge i Dalane.

Vedtatt reguleringsplan er straks bindende for alle arbeider og tiltak som krever dele- eller byggetillatelse. Eventuelle krav om innløsning eller erstatning etter plan- og bygningsloven §§ 15-2 og 15-3 må fremsettes seinest 3 år etter denne kunngjøring.

Nærmere opplysninger om virkningene av reguleringsplanen med bestemmelser og klageadgangen kan fås ved henvendelse til kommunen.

Plan med bestemmelser, planbeskrivelse og andre sentrale dokumenter er lagt ut på Servicekontoret, Soknatun, Gamleveien 20.

Planbeskrivelse

Plankart

Bestemmelser

Saksframlegg - 2. gangs behandling

Sist oppdatert 26.09.18 - 14:15 av Eline Nesvåg