Kunngjøring - Planprogram for landdeponi Rekefjord øst

Sokndal kommunestyre har den 18.02.2019 – Sak 009/19 fastsatt Planprogram for landdeponi Rekefjord øst - Reguleringsplan med konsekvensutredning for håndetering av avgangsmasser for Titanias gruvedrift ved Tellenes Sokndal kommune. Ved en inkurie har vedtaket blitt fattet med henvisning til Plan- og bygningslovens §§ 12-9 og 12-11. Reguleringsplan med konsekvensutredning for håndtering av avgangsmasser for Titanias gruvedrift ved Tellenes, Sokndal kommune, planprogram for landdeponi Rekefjord øst er fastsatt i henhold til forskrift om konsekvensutredning §6.
Titania

Dagens landdeponi i Lundtjørna er beregnet fullt i ca. 2024, avhengig av produksjonsraten. Titania har planer om fortsatt drift av dagbruddet de neste 50-80 år. Reguleringsplan med konsekvensutredning har derfor som mål å finne en ny deponiløsning slik at dagens drift kan videreføres.

Forslag til planprogram er utarbeidet i henhold til Forskrift om konsekvensutredninger. Hensikten med planprogrammet er å redegjøre for planene som Titania har for å etablere et nytt deponi for avgangsmasser og planprosessen frem mot reguleringsplan. Planprogrammet redegjør for hvilke problemstillinger for miljø og samfunn som anses som viktige å få utredet og hvordan utredningene skal gjennomføres.

Kommunestyret i Sokndal kommune fattet 30.10.2017 planprogrammet for Reguleringsplan med konsekvensutredning for håndtering av avgangsmasser for Titanias gruvedrift ved Tellenes, Sokndal kommune med følgende unntak:

Sjødeponiet Rekefjord Sør tas ut av planprogrammet og erstattes med landdeponiet Rekefjord. Landdeponiet har liten kapasitet og må evt. ses i sammenheng med annet deponi. Det har imidlertid stor samfunnsnytte at det tilrettelegges for næringsarealer ved sjøen.

Dette forslaget til planprogam gjelder kun for landdeponi Rekefjord øst

Fastsatt utvidet planprogram

Planprogram - Reguleringsplan med konsekvensutredning

Merknadsdokument til utvidet planprogram

Sist oppdatert 28.02.19 - 12:10 av Martin Brunvatne