Kunngjøring - Planprogram Sokna del 1, Flomtunnel Prestbro - Jøssingfjord

Sokndal kommunestyre har den 18.02.2019 – Sak 010/19 fastsatt Planprogram for Detaljregulering Sokna Del I, Flomtunnel Prestbro - Jøssingfjord, Sokndal kommune. Ved en inkurie har vedtaket blitt fattet med henvisning til Plan- og bygningslovens §§ 12-9.
Kartutsnitt

Kommunestyret fastsatte i møte 13.03.2017 – sak: 08/17 planprogram for detaljregulering av Sokna. Det ble etter dette bestemt å gjennomføre to utvidelser av planområdet. Utvidelsene ble sendt på begrenset høring med høringsperioder 04.04.2017- 05.05.2017 og 04.07.2017-07.08.2017.

Det er besluttet å splitte planen i to deler. Planprogrammet som er til behandling nå gjelder del I som omfatter en løsning med elvetunnel oppstrøms bebyggelsen (alternativ E2), hvor innløpet er plassert ovenfor ny Prestbro over Sokna og utløp i Jøssingfjorden. Både innløp og utløp, samt tunneltrase er svært usikre på dette stadiet. Planavgrensning er satt for å ha fleksibilitet i videre planarbeid til å finne optimal tunneltrase og plassering av innløp og utløp

Fastsatt planprogram kan ikke påklages.

Planprogram

Merknadsoversikt

Varslingskart

2. Gangs behandling

Sist oppdatert 28.02.19 - 12:50 av Martin Brunvatne