Varsel om oppstart (reguleringsplaner)

Varsling av utvidet planprogram og revidert plangrense nytt deponi for Titanias avgangsmasser

Titania AS skal utrede nytt deponi for sine avgangsmasser fra anlegget på Tellenes. På vegne av Titania AS varsles det med dette oppstart av planprosess (revidert plangrense) for nytt deponi i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-8. Samtidig legges forslag til utvidet planprogram ut på høring i samsvar med plan- og bygningsloven §§ 4-1 og 14-2. Varselet sendes ut til de som blir berørt av forslaget og andre høringsparter.

Varsling av planoppstart og planprogram nytt deponi for Titanias avgangsmasser

Titania AS skal utrede nytt deponi for sine avgangsmasser fra anlegget på Tellenes. På vegne av Titania AS varsles det med dette oppstart av planprosess for nytt deponi i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-8. Samtidig legges forslag til planprogram ut på høring i samsvar med plan- og bygningsloven §§ 4-1 og 14-2. Varselet sendes ut til de som blir berørt av forslaget og andre høringsparter.

Varsel om utvidet planområde for detaljreguleringsplan for Sokna

Prosjektil Areal AS varsler med dette i henhold til plan- og bygningsloven § 12-8, på vegne av Sokndal kommune, om utvidelse av plangrense for detaljreguleringsplan for Sokna. Oppstart om planarbeid og forslag til planprogram ble varslet per brev den 14.03.17, jf. Vedlagte varslingsbrev.

Reguleringsplan for Frøyland, gnr./bnr. 56/8 og 57/3, planid: 11112017002

I samsvar med plan- og bygningslovens § 12-8 blir det varslet at det i privat regi er satt i gang arbeid med detaljregulering av gnr/bnr 56/8 og 57/3 på Frøyland.

Varsel om oppstart planarbeid

Endring av reguleringsplan for hyttefeltene Måkehei / Vågan og Oddsfjell / Revaknuten gnr. 82, bnr. 4 samt del av bnr. 2 i Sokndal kommune

Regulering Nesvåg, Sokndal kommune. Tilleggsvarsling

Prosjektil Areal AS varsler i henhold til plan- og bygningsloven §§ 12-3 og 12-8, på vegne av grunneiere i Nesvåg ,om utvidelse av plangrense for Reguleringsplan Nesvåg.

Varsel om oppstart detaljergulereringsplan for Drageland industri/Langdal nord

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-8, varsles herved at det er satt i gang planarbeid med detaljreguleringsplan for industriområde på Drageland, gnr. 73, bnr. 24 m.fl., samt boligfelt på gnr. 73, bnr. 26 og gnr. 55, bnr. 2.

Detaljreguleringsplan for Rekeland massedeponi, gnr. 70 bnr. 1 - Varsel om oppstart planarbeid

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-8, varsles herved at det er satt i gang planarbeid med detaljreguleringsplan for Rekeland massedeponi i Sokndal kommune.

Varsel om utvidet planområde for sentrumsplanen del A, Hauge

Prosjektil Areal AS varsler i henhold til plan- og bygningsloven § 12-8, på vegne av Sokndal kommune, om utvidelse av plangrense for sentrumsplanen del A, Hauge sentrum.

Varsel om oppstart av planarbeid for detaljregulering for industriområde Rekefjord Øst 2

I henhold til § 12-8 i plan- og bygningsloven blir det med dette varslet oppstart av planarbeid for: Detaljregulering for industriområde Rekefjord Øst 2

Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid for Gnr. 57, bnr. 3, Josefinestien

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-8 varsles oppstart av privat regulering for Gnr. 57, Bnr. 3, Josefinestien, Sokndal Kommune. Tiltakshaver er Kjell Stene. Vianova Stavanger AS er utførende konsulent.

Detaljreguleringsplan for fv. 44 Åmodt bru - Stemmetjørn

Formålet med planen er å utbedre eksisterende fv.44 på strekningen Bjånes til Stemmetjørna, jf plankart datert ViaNova 17.10.2013.

Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid med Rutebilstasjonen

Multiconsult AS har varslet oppstart av reguleringsplan for rutebilstasjonen. Varslet kan oppfattes slik at plandokumenter er tilgjengelige på kommunens hjemmeside. Varslet gjelder oppstart av reguleringsarbeid slik at det er anledning å komme med innspill til de plandokumenter som skal utarbeides. Foreløpig er plandokumenter ikke utarbeidet.