Kontaktperson

Rita Ørsland
Plan- og miljørådgiver
Tlf. 51 47 06 30

Detaljreguleringsplan for Rekeland massedeponi, gnr. 70 bnr. 1 - Varsel om oppstart planarbeid

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-8, varsles herved at det er satt i gang planarbeid med detaljreguleringsplan for Rekeland massedeponi i Sokndal kommune.
Kartutsnitt med angitt planområde datert 08.11.2016

Området er i kommuneplanen avsatt som LNF-område.

Planområdet ønskes regulert til midlertidig anleggsområde/masedeponi, og med permanent reguleringsformål landbruksområde. I området skal det deponeres rene jordmasser som skal planeres, jordkles og tilbakeføres til landbruksformål.

Innspill og eventuelle merknader til det foreliggende planarbeidet sendes skriftlig til:

Kjellesvik Prosjektering AS
Postboks 90
4465 Moi

innen 12.12.2016

Sist oppdatert 22.11.16 - 13:54 av Eline Nesvåg