Kontaktperson

Rita Ørsland
Plan- og miljørådgiver
Tlf. 51 47 06 30

Regulering Nesvåg, Sokndal kommune. Tilleggsvarsling

Prosjektil Areal AS varsler i henhold til plan- og bygningsloven §§ 12-3 og 12-8, på vegne av grunneiere i Nesvåg ,om utvidelse av plangrense for Reguleringsplan Nesvåg.
Utvidet varsling

Planarbeidet på Nesvåg som ble varslet i 2011  er overlatt til en sammenslutning av grunneiere i Nesvåg, og de har engasjert Prosjektil Areal AS som plankonsulent.

De ønsker nå å utvide planområdet mot sør for innpassing av 3 boligtomter. Disse 3 boligtomtene inngår i det samlede antallet på 12 nye tomter som det tidligere i planprosessen er gitt åpning for. Eiendommene gnr. /bnr. 86/2, 86/6 og 86/23 blir berørt av utvidet planområde.

Utvidet varsling

Uttalelse til utvidelsen av planområdet sendes skriftlig, med kopi til kommunen til:

Prosjektil Areal AS
Bjødnabeen 4
4031 Stavanger

E-post: trond.heskestad@prosjektil.no

Frist for innspill er satt til 17.02.17

Sist oppdatert 18.01.17 - 14:09 av Eline Nesvåg