Varsel om oppstart av planarbeid for detaljregulering for industriområde Rekefjord Øst 2

I henhold til § 12-8 i plan- og bygningsloven blir det med dette varslet oppstart av planarbeid for: Detaljregulering for industriområde Rekefjord Øst 2
Rekefjord Øst 2

Planområdet ligger i Rekefjord, og utgjør et areal på ca. 53,7 daa. Formålet med planarbeidet er å stadfeste dagens kontorbrakker på eiendom 81/13. Antatte reguleringsformål er kontor, industri, veg, grønnstruktur m.fl.

Store deler av området inngår i reguleringsplan for Industriområde Rekefjord (PlanID 1991001) stadfestet i 1991.  Opparbeidet kaiområde på eiendom 80/23 inngår ikke i

reguleringsplanen. Kommuneplanen regulerer området til Industri og LNF. Kaiområde ligger i LNF område, men er fradelt til industri. Planforslaget vil samsvare med overordnet plan.

Planlagt tiltak er vurdert i forhold til forskrift om konsekvensutredning § 2-4, vedlegg I og vedlegg II. Planetaten i Sokndal kommune har konkludert med at planen ikke skal konsekvensutredes.  Plangrense for planen er vist på vedlagt kart. Planområdet omfatter eiendommene 81/13, 81/12 og 80/23. Plangrense følger eiendomsgrenser og veikant til fv. 40.

Tiltakshaver er NCC Roads AS.

Eventuelle kommentarer eller merknader til planarbeidet kan rettes skriftlig til Kristiansen & Selmer-Olsen AS Sivilarkitekter, Strandgaten 32, 4400 Flekkefjord eller på epost flekkefjord@arkkso.no, med kopi til Sokndal kommune, Gamleveien 20, 4380 Hauge i Dalane eller e-post: postmottak@sokndal.kommune.no.

Frist for merknader er 30. april 2014.

Vedlegg:

Avgrensning
Kart

Sist oppdatert 02.04.14 - 10:15 av