Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid Åna-Sira - utsatt frist 8/7-13

Åna

Med dette varsles oppstart av

  • Reguleringsplanarbeid for ny områderegulering for Åna-Sira, samt
  • oppheving av reguleringsplan ”Kirkegårdsareal i Åna-Sira”, vedtatt 7.2.1997
  • oppheving av reguleringsplan ”Lilletangen-, Bekkedalen-, Gamlestranda- og Håvollenområdet i Åna-Sira”, vedtatt 4.5.1992
  • oppheving av reguleringsplan ”Del av Åna-Sira samt regulering for Øvre Log”, vedtatt 26.9.1979
  • oppheving av reguleringsplan ”Reguleringsplan for Åna-Sira”, vedtatt 5.2.1968

Avgrensningen av varslingsområdet følger i hovedsak avgrensningen til de 4 gjeldende planer. Varslet gjøres med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-8.

Planavgrensning

Gjennom kommunal planstrategi, vedtatt 10.12.2012, har kommunestyret besluttet at det skal lages en ny områdeplan forÅna-Sira i Sokndalkommune

Intensjonen med områdeplanen er å slå sammen de 4 gjeldende reguleringsplanene for området til en felles områdeplan, slik at det skal bli oversiktelig for både privat personer og offentlige myndigheter. En ønsker også å få oppdatert bestemmelsene slik at de er i tråd med nasjonale/regionale føringer og dagens byggeskikk. Ved å få en ny områdeplan, håper kommunen at en skal få ned antall dispensasjoner som følge av utdaterte bestemmelser. En ønsker også å se på arealdisponeringen innenfor dette området, da med tanke på boligområde, friområde, næring/industri, offentlig formål, med mer.

Gjeldende reguleringsplaner innenfor planavgrensningen:

-          Kirkegårdsareal i Åna-Sira, vedtatt 7.2.1997

-          Lilletangen-, Bekkedalen-, Gamlestranda- og Håvollenområdet i Åna-Sira, vedtatt 4.5.1992

-          Del av Åna-Sira samt regulering for Øvre Log, vedtatt 26.9.1979

-          Reguleringsplan for Åna-Sira, vedtatt 5.2.1968

Det forutsettes at planarbeidet ikke utløser krav av planprogram i henhold til plan- og bygningslovens § 4-1.

Etter at områdereguleringen er vedtatt fremmes sak om å oppheve nå gjeldende reguleringsplaner. Opphevingen skjer i henhold til plan- og bygningslovens § 12-14.

Eventuelle innspill til områdeplanen sendes skriftlig til Sokndal kommune, Gamleveien 20, 4380 Hauge i Dalane, innen 08.07.2013. For ytterligere informasjon kontakt Sokndal kommune v/ Svein Erik Tønnesen på 47378523 eller set@sokndal.kommune.no

Sist oppdatert 18.06.13 - 13:43 av May Lene Vestbøstad