Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid for Gnr. 57, bnr. 3, Josefinestien

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-8 varsles oppstart av privat regulering for Gnr. 57, Bnr. 3, Josefinestien, Sokndal Kommune. Tiltakshaver er Kjell Stene. Vianova Stavanger AS er utførende konsulent.
Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid for Gnr. 57, bnr. 3, Josefinestien

Formålet med reguleringen
Søknaden begrunnes med at det er etterspørsel etter byggeklare tomter hvor kjøper står fritt til å velge hustype og byggefirma. Tiltakshaver ser for seg salg til barnefamilier som vil benytte nærliggende barnehage, samt til andre interessenter. Atkomstveg til området går via Josefinestien, som også inngår i planen.

Planen er vurdert etter forskrift for konsekvensutredning, og planetaten i Sokndal kommune har konkludert med at den ikke utløser krav om konsekvensutredning.

Planområdet
Planområdet ligger på Frøyland, vest for Frøyland gårdsbarnehage. Området er i dag formelt regulert etter reguleringsplanen Bø-Frøyland fra 15.12.1972, men kommuneplanen (2007-2018) går foran dersom ikke annet er sagt i overnevnte plan.

I kommuneplanen er området definert som «etablert boligområde» og «planlagt boligområde», men er per i dag ikke bebygd. Tiltakshaver har søkt om fradeling av 5-6 boligtomter, samt tillatelse til opparbeidelse av tomtene for videresalg. Med bakgrunn i denne søknaden ble det fremmet krav om utarbeidelse av detaljreguleringsplan.

Josefinestien inngår i planen for å legge til rette for god adkomst til planområdet.

Naboer og grunneiere blir varslet direkte.

Merknader angående planarbeidet sendes skriftlig til Vianova Stavanger AS innen 30.04.2014.

Vianova Stavanger AS
Pb. 1029 Hillevåg
4095 Stavanger

For nærmere informasjon kontakt
Vianova Stavanger AS
50 90 62 20
stavanger@vianova.no

Sist oppdatert 24.03.14 - 12:56 av