Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid for tiltak på eksisterende atkomstvei til Årstadøyna

Øyno

Varsel om endring av reguleringsplan  med bestemmelser for Årstadøyna boligfelt, sist revidert 20.02.12

Varsling i henhold til plan- og bygningsloven§ 12-8 og§ 12-14

Sokndal kommune har besluttet å foreta mindre omreguleringer av reguleringsplanen  for Årstadøyna boligfelt samt regulere atkomstveien ut til Årstadøyna, se vedlegg.  For tomtene 47, 49, 50 og 56 med grøntområde inn mot tomt 49 gjelder i dag reguleringen fra 1993.  Atkomstveien vil bli innarbeidet som en del av reguleringsplan for Årstadøyna boligfelt.  Følgende endringer vil bli foreslått i reguleringsplanen  for boligfeltet:

Planendringer

Endret tomtegrense for tomt nr 11 for å sikre atkomst til tomt nr 6

Innregulering av gangvei i nordre del av tomt 11

Endret snuhammer ved tomt 25, bygges på dagens etablerte veiareal på gnr

47, bnr 15 utenfor planområdet

Utvidet snuplass på tomt 46

Utvidet areal for boligbebyggelse  ved tomt 49 for å tilrettelegge for bedre veiatkomst til tomt 56

Tomt 56 deles til2 tomter

Endring av bestemmelser

Tomtene 11 og 12 omdisponeres til en tomt til startboligenheter l

leilighetsbygg med 4 - lO enheter.

Tomt 13 og 14 kan bebygges som eneboliger eller slås sammen til en tomt, slik at leilighetsbygg kan oppføres.

Tomt 17, 18 og 19 kan bebygges som eneboliger eller slås sammen til en eller flere tomter, slik at leilighetsbygg kan oppføres.

Tomt 51, 52 og 53 kan bebygges som eneboliger eller slås sammen til en eller flere tomter, slik at leilighetsbygg kan oppføres.

Regulering av atkomstvei ut til Årstadøyna

Reguleringen vil omfatte regulering av dagens veiareal med sideareal og med nødvendige areal for om mulig å redusere konsekvensene ved flom.  Planarbeidet vil bli basert på beregninger utført av NVE. Det er en forutsetning at reguleringen med tiltak ikke skal øke flomhøyden noe sted.


Konsekvenser

Planarbeidet regnes ikke å utløse krav om konsekvensutredning.  Tiltak og dokumentasjon vedr. atkomstvei og flomtiltak vil bli belyst i planbeskrivelsen.

Planarbeidet utføres av COWI as på vegne av Sokndal kommune. Eventuelle synspunkter l merknader, opplysninger m.v. av interesse til

endringene og atkomstveien  ut til Årstadøyna sendes skriftlig til COWI AS,

Vesterveien 6, 4613 Kristiansand eller på e-post til bvk@cowi.no innen 10. juli

2013.

Vedlegg:

- Planområde

- Reguleringsplankart for Årstadøyna, vedtatt, sak 005/12, 20.02.12

- Reguleringsplanbestemmelser for Årstadøyna, vedtatt, sak 005/12, 20.02.12

- Tomter l areal hvor reguleringsplanen fra 1993 er gjeldende

- Reguleringsplan  fra 1993

- Reguleringsplanbestemmelser fra 1993


Sist oppdatert 31.05.13 - 09:36 av