Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid Hauge sentrum - utsatt frist 19/8-13

Parken i Hauge i Dalane- Foto: Knut Bry/Tinagent © Sokndal kommune

Med dette varsles oppstart av

  • Reguleringsplanarbeid for ny områderegulering for Hauge sentrum samt
  • oppheving av reguleringsplan for Hauge, vedtatt 7.12.2009.

Gjennom kommunal planstrategi, vedtatt 10.12.2012, har kommunestyret besluttet å utarbeide en ny områdeplan for Hauge sentrum. Planen erstatter reguleringsplanen vedtatt 7.12.2009, som kan sees på:

Avgrensningen av varslingsområdet følger i hovedsak avgrensningen av vedtatt plan. Varslet gjøres med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-8. Planavgrensingen finner du her

Hensikten med planarbeidet er å:

  • Oppdatere planen med henblikk på nye statlige forskrifter og retningslinjer,
  • innarbeide detaljreguleringer som er vedtatt eller utarbeidelse og som avviker fra vedtatt sentrumsplan samt
  • innarbeide nye lokale ønsker vedrørende sentrumsutviklingen.

Det forutsettes at planarbeidet ikke utløser krav av planprogram i henhold til plan- og bygningslovens § 4-1.

Etter at områdereguleringen er vedtatt fremmes sak om å oppheve nå gjeldende reguleringsplan. Opphevingen skjer i henhold til plan- og bygningslovens § 12-14.

Eventuelle innspill til områdeplanen sendes skriftlig til postmottak@sokndal.kommune.no eller Sokndal kommune, Gamleveien 20, 4380 Hauge i Dalane. Det anbefales at ”Områdeplan Hauge sentrum” inngår i rubrikken / emnefeltet. Frist for å komme med innspill til varslingen er 19.08.2013.

I forbindelse med varslet vil det bli avholdt et allmøte.

Saksbehandler er Börje Karlsson e-post brk@sokndal.kommune.no / telefon 413 06 110.

Sist oppdatert 05.08.13 - 08:24 av