Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid med Rutebilstasjonen

Multiconsult AS har varslet oppstart av reguleringsplan for rutebilstasjonen. Varslet kan oppfattes slik at plandokumenter er tilgjengelige på kommunens hjemmeside. Varslet gjelder oppstart av reguleringsarbeid slik at det er anledning å komme med innspill til de plandokumenter som skal utarbeides. Foreløpig er plandokumenter ikke utarbeidet.
Bilrutetomten

Multiconsult gir med dette, på vegne av Boreal Transport Norge AS, melding iht. plan- og bygningslovens § 12-8 om at følgende reguleringsarbeid er satt i gang: Reguleringsplan for Rutebilstasjon nr. 2, Hauge i Dalane, Sokndal kommune.

Formålet med planen er å regulere området til bolig, næring og offentlige tjenester. Planområdet omfatter ca. 12 daa i Hauge sentrum og rommer området mellom Soknatun og Sokndal skole.

Kommunen har vurdert planforslaget i forhold til KU-forskriftene § 2, 3 og 4 og funnet at planforslaget ikke omfattes av forskriftene.

Alle relevante dokumenter er tilgjengelige på Sokndal kommunes hjemmeside. Mottatte merknader til varsel om oppstart vil bli vurdert og kommentert når planforslaget legges frem til behandling.

Eventuelle kommentarer/merknader til det igangsatte planarbeidet sendes skriftlig til Multiconsult, Stokkamyrveien 13, 4313 Sandnes, ved Parul Khandelwal, innen 29.11.2013.

Kopi av innspill sendes til Sokndal kommune, Gamleveien 80, 4380 Hauge i Dalane, eller postmottak@sokndal.kommune.no

Varslingsbrev
Kart

Sist oppdatert 18.11.13 - 08:25 av