Kontaktperson

Rita Ørsland
Plan- og miljørådgiver
Tlf. 51 47 06 30

Varsel om oppstart detaljergulereringsplan for Drageland industri/Langdal nord

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-8, varsles herved at det er satt i gang planarbeid med detaljreguleringsplan for industriområde på Drageland, gnr. 73, bnr. 24 m.fl., samt boligfelt på gnr. 73, bnr. 26 og gnr. 55, bnr. 2.
Kartutsnitt med angitt planområde datert 08.11.2016

Planarbeidet er i samsvar med kommuneplan for Sokndal kommune.

Planområdet er vist på kartutsnitt. Nordre del av planområdet reguleres til industriformål og har adkomst via dagens industriområde. Søndre del reguleres til boligformål med adkomst via eksisterende adkomstveg til Langdal boligfelt. Mellom industriområdet og byggeområdet vil det bli en buffersone som reguleres til landbruksformål.

Innspill og eventuelle merknader til det foreliggende planarbeidet sendes skriftlig til:

Kjellesvik Prosjektering AS
Postboks 90
4465 Moi

Innen 23.12.2016

Sist oppdatert 22.11.16 - 14:06 av Eline Nesvåg