Kontaktperson

Jan Ove Grastveit
Fagleder Vann & Avløp
Tlf. 51 47 06 32

Varsel om utvidet planområde for detaljreguleringsplan for Sokna

Prosjektil Areal AS varsler med dette i henhold til plan- og bygningsloven § 12-8, på vegne av Sokndal kommune, om utvidelse av plangrense for detaljreguleringsplan for Sokna. Oppstart om planarbeid og forslag til planprogram ble varslet per brev den 14.03.17, jf. Vedlagte varslingsbrev.
Kart med ny plangrense 31.03.2017

Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for etablering av flomavledningstiltak i forbindelse med Sokna, i form av anlegning av elvetunnel og kanalisering av elva. Planarbeidet omfatter en konsekvensutredning hvor to ulike alternativer for elvetunnel utredes; alternativ B og E.

Tilleggsarealene det nå varsles om omfatter et areal på 457 daa fordelt på tre ulike områder, jf. vedlagte kart. Hele planområde vil dermed omfatte ca. 2600 daa.

De ulike områdene som tas inn i planområdet er:

  1. 9 daa sør for Hellevik; arealet tas inn i planområdet med hensyn til mulig tunneltrasé og utløp for alternativ B. Evt. tunnel blir liggende under bakken, i grunnfjell. Terrenget over er innmarksbeite og åpen fastmark.
  2. 390 daa fra Årstadtjørna til Jøssingfjord; området tas inn i reguleringen med tanke på mulig tunneltrasé og utløp for alternativ E. Evt. tunnel blir liggende under bakken, i grunnfjell. Terrenget over er åpen fastmark, med innslag av løvskog.
  3. 58 daa langs østsiden av elva fra Presthøl til Øyno bro; arealet er inntatt i planområde pga. eventuelle utvidelser av elveløp. Arealene omfatter fulldyrka jord og dyrefredningsområde.

Tilleggsarealer har en romslig avgrensning, og er medtatt for å kunne sikre de mest hensiktsmessige tunneltraséer og eventuelle utvidelser av elveløp.

Omtalte arealer er i kommuneplanen for Sokndal i hovedsak disponert til LNF-område. Arealene som omfattes av utvidelse nr. 1 er uregulert. Utvidelse nr. 2 omfatter deler av gjeldende reguleringsplan for steinbrudd/industriområde i Knubedal-/Lauvåasområdet. Utvidelse nr. 3 omfatter arealer som inngår i reguleringsplan for Årstadøyno som i hovedsak omfatter areal regulert til boligbebyggelse med tilhørende infrastruktur og friluftsformål.

Da oppstart av planarbeid tidligere er kunngjort, bes det i denne omgang kun om innspill til utvidelsen av planområdet. Tidligere innspill til planarbeid vil bli tatt med videre i prosessen og skal ikke sendes på nytt.

Eventuelle innspill og opplysninger som kan ha betydning for planarbeidet kan sendes til:

Prosjektil Areal AS
Bjødnabeen 4
4031 Stavanger
eller e-post: camilla@prosjektil.no

innen 5. mai 2017.

Med kopi til:
Sokndal kommune v/ Teknikk- og miljøetaten
Gamleveien 20
4380 Hauge i Dalane
eller e-post: postmottak@sokndal.kommune.no

Notat angående utvidelse av planområdet

Varslingskart med ny plangrense

Sist oppdatert 05.04.17 - 08:34 av Eline Nesvåg