Varsel om utvidet planområde for sentrumsplanen del A, Hauge

Prosjektil Areal AS varsler i henhold til plan- og bygningsloven § 12-8, på vegne av Sokndal kommune, om utvidelse av plangrense for sentrumsplanen del A, Hauge sentrum.
hauge

Tilleggsarealene det varsles om falt ut av det opprinnelige varselet som ble sendt ut 16.05.2013. Det omfatter hovedsakelig arealer som allerede inngår i gjeldende reguleringsplan for Hauge sentrum. I tillegg er det lagt til noe nytt areal i sør ved Øynoveien. Dette for å åpne for en forbedring av vegnettet i området.

Hensikten med planen er å videreføre sentrumsutviklingen som er skissert i reguleringsplan for Hauge sentrum, samtidig som en oppdaterer den gjeldende planen mht. nye statlige forskrifter og retningslinjer. I tillegg ønsker man å få innarbeidet lokale ønsker vedrørende sentrumsutviklingen, innarbeidet vedtatte planer, samt planer under arbeid, som avviker fra den gjeldede reguleringsplanen.

Da oppstart av planarbeid tidligere er kunngjort, bes det i denne omgang kun om innspill til utvidelsen av planområdet. Tidligere innspill til varsel om oppstart planarbeid vil bli tatt med videre i prosessen og skal ikke sendes på nytt.

Eventuelle merknader eller kommentarer kan sendes til:

Prosjektil Areal AS, Bjødnabeen 4, 4031 Stavanger v/Irene R. Kristiansen, eller på epost: irene@prosjektil.no

Frist for innspill er satt til 27.05.2016.

prosjektilVarselkart sentrumsplan del A

Sist oppdatert 29.04.16 - 13:05 av Eline Nesvåg