Kontaktperson

Rita Ørsland
Plan- og miljørådgiver
Tlf. 51 47 06 30

Varsling av planoppstart og planprogram nytt deponi for Titanias avgangsmasser

Titania AS skal utrede nytt deponi for sine avgangsmasser fra anlegget på Tellenes. På vegne av Titania AS varsles det med dette oppstart av planprosess for nytt deponi i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-8. Samtidig legges forslag til planprogram ut på høring i samsvar med plan- og bygningsloven §§ 4-1 og 14-2. Varselet sendes ut til de som blir berørt av forslaget og andre høringsparter.
Oversiktskart plangrense og Deponi Avgangsmasser Titania 070617

Forslag til planprogram redegjør for hvilke alternativer som vil bli utredet, hvilke problemstillinger for miljø og samfunn som anses som viktige i konsekvensutredningen og hvordan utredningen
skal gjennomføres. Valg av deponiløsning foreligger først når reguleringsplanen vedtas
vinteren/våren 2019. Planarbeidet skal resultere i en reguleringsplan med konsekvensutredning
som vil bli utarbeidet i samsvar med plan- og bygningsloven §12-2. Foreløpig planavgrensning
er vist i kartet (link under). Avgrensningen vil bli justert i henhold til valg av deponi.

Alternativene som foreslås utredet er basert på en bred og grundig prosess der man har søkt og
vurdert i alt 9 mulige deponiløsninger på land og 6 deponiløsninger i sjø. Alternativene er faglig
vurdert ut fra et sett aksept- og egnethetskriterier og redusert og diskutert med lokale aktører.
Alternativene er redegjort for i forslag til planprogram.

I det forestående planarbeidet vil det blant annet tas hensyn til følgende:
· Konsesjonsområde for vindkraft
· Jøssingfjorden som nasjonal nødhavn
· Naturreservatet ved Boen
· Nedslagsfeltet til Guddalsvatnet som drikkevannskilde

Medvirkning
Det vil bli avholdt et åpent folkemøte på Soknatun 13. juni 2017 kl. 19.00-21.00, der Titania vil
informere om planprogrammet og detaljer om videre planprosess.
Titania har spesielt invitert lokale aktører i en ressursgruppe som allerede har vært involvert
siden høsten 2016. Det vil bli avholdt et eget møte med gruppen 10. august 2017.
Planprosess vil bli kunngjort i Dalane Tidende, Avisen Agder og Stavanger Aftenblad.

Spørsmål og innspill
Innspill til planoppstart og innspill til planprogrammet mottas skriftlig i høringsperioden 7. juni-20.
august 2017 på: tellenes@sweco.no med kopi til postmottak@sokndal.kommune.no .Spørsmål
til planarbeidet og planprogrammet kan rettes til samme epostadresse. I juli måned besvares
ikke henvendelser grunnet ferieavvikling.

Kart

Varslingsbrev

Forslag planprogram

Sist oppdatert 07.06.17 - 11:04 av Eline Nesvåg