Varsling av utvidet planprogram og revidert plangrense nytt deponi for Titanias avgangsmasser

Titania AS skal utrede nytt deponi for sine avgangsmasser fra anlegget på Tellenes. På vegne av Titania AS varsles det med dette oppstart av planprosess (revidert plangrense) for nytt deponi i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-8. Samtidig legges forslag til utvidet planprogram ut på høring i samsvar med plan- og bygningsloven §§ 4-1 og 14-2. Varselet sendes ut til de som blir berørt av forslaget og andre høringsparter.
Forslag til utvidet planprogram Håndtering av avgangsmasser for Titania Landdeponi Rekefjord øst 11.06

Kommunestyret i Sokndal kommune fattet 30.10.2017 planprogrammet for Reguleringsplan med konsekvensutredning for håndtering av avgangsmasser for Titanias gruvedrift ved Tellenes, Sokndal kommune med følgende unntak: Sjødeponiet Rekefjord Sør tas ut av planprogrammet og erstattes med landdeponiet Rekefjord. Landdeponiet har liten kapasitet og må evt. ses i sammenheng med annet deponi. Det har imidlertid stor samfunnsnytte at det tilrettelegges for næringsarealer ved sjøen.

Dette varselet av utvidet planprogram og revidert plangrense gjelder kun for landdeponi Rekefjord øst.

Titania AS har drevet med uttak av ilmenitt i mer enn 100 år. Uttaket skjer ved dagbruddet ved Tellenes som vist på kartet under. I forbindelse med uttak og prosessering dannes det avgangsmasser som i dag blir deponert på landdeponi Lundtjørna. Dagens landdeponi er beregnet fullt i ca. år 2024. Titania har planer om fortsatt drift av dagbruddet i de neste 50-80 år, og har dermed behov for nye deponeringsarealer. Hensikten med planarbeidet er å finne en ny deponiløsning for avgangsmasser slik at Titania kan utnytte malmforekomsten de allerede har driftstillatelse til. I en parallell og egen prosess utredes alternativ bruk av massene.

Titania AS er tiltakshaver for plan- og utredningsprosessen. Sweco Norge AS er faglig konsulent for planarbeidet og har med flere underleverandører, blant annet Akvaplan-niva som skal vurdere marint miljø.

Forslag til utvidet planprogram redegjør for hvilke alternativer som vil bli utredet, hvilke problemstillinger for miljø og samfunn som anses som viktige i konsekvensutredningen og hvordan utredningen skal gjennomføres. Valg av deponiløsning foreligger først når reguleringsplanen vedtas vinteren/våren 2019. Planarbeidet skal resultere i en reguleringsplan med konsekvensutredning som vil bli utarbeidet i samsvar med plan- og bygningsloven §12-2. Foreløpig revidert planavgrensning er vist i kartet under. Avgrensningen vil bli justert i henhold til valg av deponi.

Varslet planområde er på ca. 51,2 km2, etter fattet planprogram. Bakgrunnen for størrelsen på planområdet er at man ønsker å sikre at man får med seg nødvendig areal for infrastruktur og deponiområder. Av dette arealet utgjør landdeponi Rekefjord øst ca. 0.15 km2.

Innenfor planområdet er det fattet 30.10.2017 at følgende 4 alternativer på land skal konsekvensutredes:

Alternativ 1: Utvidelse av dagens deponi, areal ca. 1,2 km2

Alternativ 2: Holmevatnet, areal ca. 1,1 km2,

Alternativ 3: Steinslandsvatnet, areal ca. 1,8 km2

Alternativ 7: Rekefjord øst, areal ca. 0,15 km2 (Alternativet som dette planprogrammet omhandler)

I sjø skal er det fattet vedtak om at følgende 2 alternativer skal konsekvensutredes:

Alternativ 4: Dyngadjupet, areal ca. 0,82 km2

Alternativ 5: Dyngadjupet og Knubedalsrenna, areal ca. 1,0 km2

Ved utarbeidelse av områdereguleringsplanen, vil planområdet innskrenkes i henhold til det deponiområdet man kommer frem til skal reguleres. Planforslaget vil også sikre nok areal til nødvendig infrastruktur, drift og buffersone for det valgte deponiet. Vedtatt områderegulering vil danne grunnlag for fremtidig konsesjonssøknad og utbygging av tiltaket.

Oversiktskart over endret planavgrensning for utredningsområde

Kart

Oversiktskart som viser varslet planområde og mulige deponiområder som skal konsekvensutredes. Oversiktskartet er revidert ihht. fattet planprogram hvor sjødeponi Rekefjord S er tatt ut og landdeponi Rekefjord øst er tatt inn. Det utvidete planområdet Rekefjord øst er markert med stiplet svart strek og med grønn sirkel som viser hvor i oversiktskartet.

Medvirkning
Planprosess vil bli kunngjort i Dalane Tidende, Avisen Agder og Stavanger Aftenblad.

Planprogrammet er tilgjengelig på Sokndal kommunes hjemmeside:

www.sokndal.kommune.no/tjenestetilbud/teknikk-og-miljo/arealplaner/varsel-om-oppstart-

(reguleringsplaner)

Spørsmål og innspill

Innspill til planoppstart, revidert plangrense, og innspill til utvidet planprogrammet mottas skriftlig

i høringsperioden 11. juni - 31. august 2018 på: tellenes@sweco.no med kopi til

postmottak@sokndal.kommune.no

Spørsmål til planarbeidet og planprogrammet kan rettes til samme epostadresse.

Med vennlig hilsen

Jannike Gry B. Jensen

Prosjektkoordinator, Sweco Norge AS

Forslag til planprogram for landdeponi Rekefjord øst

Vedlegg 2 Silingsnotat Oppsummering

Vedlegg 3 Merknadsdokument forslag til planprogram 11.09.2017

Vedlegg 4 Møteprotokoll kommunestyret Sokndal kommune 30.10.2017

Sist oppdatert 16.07.18 - 14:32 av May Lene Vestbøstad